Logo

Projekt UE

 

Realizacja projektu unijnego

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Warcie ul. Kaliska 7 zrealizowała projekt o numerze WND-RPLD.03.02.00-00-140/10 pt: „Zwiększenie konkurencyjności piekarni w Warcie poprzez zakup linii technologicznej” złożony  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na lata 2007 – 2013 w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,  Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

mala winieta