Logo

Przetarg na sprzedaż działki

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż działki 105/15

Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” w Warcie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiej 8 w Warcie (Baza magazynowa), numer Księgi Wieczystej SR1S/00040427/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka 105/15 o powierzchni 6210 mzabudowanej budynkami handlowo – magazynowymi o łącznej powierzchni zabudowy 799 m2 stanowiącymi odrębną własność. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości wynosi: 699.000,00 złotych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 70.000,00 złotych na konto BS Warta nr 64 9270 0006 0000 0127 2000 0002. Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „PRZETARG” należy składać w siedzibie Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” 98-290 Warta ul. Kaliska 7 w terminie do 09 pażdziernika 2015r do godz. 1400. Oferty winny zawierać: oznaczenia oferenta, oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności oraz dowód uiszczenia wpłaty wadium. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia wyboru oferenta. Zapłata ceny nabycia winna nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej, nie póżniej jednak niż do dnia 15.10.2015r. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny, a wadium pozostałych oferentów zostanie niezwłocznie zwrócone – bez odsetek. Jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy, wadium zostanie zachowane na rzecz  Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Warcie. Otwarcie i rozpoznanie ofert na nieruchomość nastąpi w siedzibie Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Warcie przy ul. Kaliskiej 7 dnia 12 października 2015r o godz. 11 00. O wynikach oferenci będą powiadomieni listownie bądź telefonicznie. Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie i bez podania przyczyn, jak również prawo zmian wskazanych warunków przetargu. Wszelkie informacje w przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 43/8294180, kom. 503-073-709 oraz na stronie internetowej www.gswarta.pl


opublikowano: Wrz 23, 2015
mala winieta